Billede1

Samling er et pilotprojekt som AKKS påbegyndte i 2018, på baggrund af et generelt ønske om at få mere helt grundlæggende viden om amatørmusikkens aktører og deres aktiviteter.

Målsætningen for pilotprojektet har været:

 • At kortlægge mulighederne for registrering, udvikle en undersøgelsesmetode og teste data-indsamling
 • At definere nøgletal – dvs. afdække hvad vi vil vide og hvad vi kan følge over tid
 • At vælge en fremtidig indsamlings- og rapporterings-form

Projektets forløb:

 • Projektet blev indledt med en behovsanalyse i januar 2018 – Her kunne amatørmusikorganisationerne i AKKS komme med deres bud på, hvilke data de mente det var interessant at indsamle. Herefter udarbejdedes et spørgeskema, som blev sendt til udvalgte testpersoner.
 • Det endelige spørgeskema blev udsendt ultimo oktober 2018 og besvarelserne indsamlet i perioden november – december 2018.
 • Af de 18 organisationer som udgør hovedgrundlaget for undersøgelsen har de 10 aktivt indgået i formidling og indsamling af informationer fra deres medlemmer via spørgeskemaet.
 • Her ud over valgte 3 organisationer at bidrage til informationsindsamlingen fra centralt hold.
 • Endelig er 1 organisation – Musik & Ungdom – som hovedsagelig består af og kan bidrage med statistik for danske musikskoler – inddraget som sådan, idet Danmarks Statistik fører en årsinddelt statistik for elevantallet på de danske musikskoler.
 • 4 organisationer deltog af andre årsager ikke i pilotundersøgelsen.

De indsamlede data bliver derfor præsenteret i flere dele.

En hoveddel som omfatter besvarelser fra de organisationer, hvis medlemsforeninger og sammenslutninger har svaret individuelt (357 besvarelser i alt) og en mindre del, der rapporteres på baggrund af central indberetning fra de enkelte medlemsorganisationer, på vegne af deres medlemmer.

Derudover er det kun projektets hovedtal der præsenteres i første omgang, men vi vil i løbet af foråret og sommeren 2019 præsentere flere af de mere specifikke resultater.

SE PRÆSENTATIONEN AF HOVEDTALLENE I SAMLING HER:

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=75150DA0B097D13A&resid=75150DA0B097D13A%211092&authkey=AAYZQ6yW1407vXI&em=2&wdAr=1.7777777777777777″%5D

 

Hent præsentationen som pdf her:
Samling 2018 præsentation af hovedtal

Overordnet har der været stor tilslutning til projektet, halvdelen af de mere end 750 lokale foreninger og sammenslutninger, som har været kontaktet, har således deltaget i undersøgelsen. Det er langt over deltager-gennemsnittet i gængse spørgeskemaundersøgelser. Det betyder at der nu foreligger en lang række grundlæggende data om amatørmusikken.

Det vil være interessant at følge op med en lignende undersøgelse igen om 2-3 år, evt. med en række yderligere spørgsmål, som kan gå et spadestik dybere og give et endnu mere detaljeret billede af amatørmusikområdet.

For at det skal kunne lade sig gøre er to ting imidlertid nødvendige:

 • Midler til arbejdet med at indsamle data og til at analysere dem, da det er ressourcekrævende.
 • Medlemsorganisationernes interesse og hjælp til at distribuere spørgeskemaet, og opfordre medlemmerne til at indberette.

Det vil således give en kommende undersøgelse endnu større validitet hvis alle amatørmusikorganisationernes enkelte medlemsforeninger og -sammenslutninger udfylder spørgeskemaet og dermed medvirker til endnu bedre og mere omfattende viden om amatørmusikkens udøvere.

%d