Vedtægter

§ 1. Navn

Samrådets navn er AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

§ 2. Formål

Formålet med AKKS er at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.

Derfor skal AKKS arbejde for:

 • at synliggøre og udvikle den aktive kunstneriske egendeltagelse i samfundet og for den enkelte
 • at gøre opmærksom på, hvilken samfundsmæssig rolle kunst og kultur spiller
 • at skabe gunstige vilkår for kunst og kultur
 • at søge indflydelse i forbindelse med udformningen og udmøntningen af relevante love
 • at styrke det frivillige foreningsarbejde som led i den folkelige oplysning

§ 3. Hjemsted

Sekretariatsadressen.

§ 4. Medlemmer

Som medlemsorganisationer optages:

 • landsdækkende organisationer (repræsenteret i mindst tre ud af de fem politisk-administrative regioner)
 • regionale organisationer (repræsenteret i en-to ud af de politisk-administrative regioner)

der repræsenterer foreninger, som på amatørniveau beskæftiger sig med kunst- og kulturbestemte udtryksformer.

Medlemsorganisationer optages efter modtaget ansøgning herom inden 1. maj det pågældende år. Medlemsorganisationer har stemmeret på repræsentantskabsmødet fra det øjeblik, de er optaget.

Udmeldelse for medlemsorganisationer skal ske med tre måners varsel til 1. april.

Medlemskab for regionale organisationer bortfalder i det øjeblik, organisationen er omfattet af en landsorganisation.

Som associerede medlemmer kan bestyrelsen løbende efter modtaget ansøgning herom godkende organisationer og institutioner, lokale grupper/grupperinger samt enkeltpersoner, der er aktive på amatørniveau inden for kunst- og kulturbestemte udtryksformer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret, men adgang til og taleret på alle medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i AKKS.

Medlemskontingentet skal være betalt inden det ordinære repræsentantskabsmøde. Er kontingentet ikke betalt, bortfalder stemmeretten for den pågældende medlemsorganisation.

§ 5. Integritet

AKKS-samarbejdet kan ikke tjene til at anfægte de enkelte medlemsorganisationers suverænitet eller integritet.

§ 6. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er AKKS’ højeste myndighed.

Repræsentantskabet består af:

 • Tre repræsentanter for hver landsdækkende medlemsorganisation
 • En repræsentant for hver regional medlemsorganisation
 • Den siddende bestyrelse

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Associerede medlemmer og yderligere repræsentanter fra medlemsorganisationerne kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret, men med taleret.

Hver medlemsorganisation og hvert associeret medlem bidrager med egne omkostninger i forbindelse med deltagelse i repræsentantskabsmøder.

Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. Se dog § 12.

Såfremt én stemmeberettiget person ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Der udarbejdes beslutningsreferat af repræsentantskabets møder og disse udsendes til medlemsorganisationerne og de associerede medlemmer.

§ 7. Ordinært repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden 15. juni.

Repræsentantskabet indkaldes med mindst seks ugers varsel.

Forslag fra medlemmer til dagsordenens punkt 5 skal være AKKS i hænde senest fire uger før mødet.

Dagsorden plus bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab, indkomne forslag, bestyrelsens forslag til handleplan og bestyrelsens forslag til budget skal udsendes til repræsentantskabet og, hvis sådanne findes, medlemsorganisationernes sekretariater senest 14 dage før mødet.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (til vedtagelse)
 3. Regnskabsaflæggelse (til vedtagelse)
 4. Optagelse af ny medlemsorganisationer (til vedtagelse)
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (til vedtagelse)
 6. Bestyrelsens forslag til handleplan (til vedtagelse)
 7. Fastsættelse af kontingentsatser (til vedtagelse)
 8. Bestyrelsens forslag til budget (til vedtagelse)
 9. Valg
 10. Eventuelt

Vedr. pkt. 9. Valg:

I lige år vælges:

 • Formand
 • To bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges:

 • Næstformand
 • Et bestyrelsesmedlem

Hvert år vælges:

 • En første- og en andensuppleant til bestyrelsen
 • En kritisk revisor
 • En revisorsuppleant

Der kan kun sidde én repræsentant i bestyrelsen fra en medlemsorganisation. Ved varigt forfald i bestyrelsen indtræder suppleanten, der kun sidder til næste repræsentantskabsmøde

Formanden kan vælges uden for medlemsorganisationerne.

Formanden kan ikke samtidig være formand for en medlemsorganisation.

§ 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, såfremt 1/3 af repræsentantskabets medlemmer eller et flertal i bestyrelsen fremsætter begrundet ønske om det. Der kan indkaldes med otte dages varsel.

§ 9. Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder samrådet mellem repræsentantskabsmøderne og kan ansætte nødvendigt personale.

Bestyrelsen mødes, når formanden eller mindst tre medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og godkender forretningsordenen for disse.

Aftaler af vidtgående karakter, såsom større kulturpolitiske initiativer og nye opgaver, godkendes af repræsentantskabet.

§ 10. Retlige forpligtelser

AKKS tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Ingen medlemsorganisation kan forpligtes til at støtte AKKS økonomisk ud over det fastsatte kontingent.

AKKS hæfter alene med den til enhver tid værende formue.

Der påhviler hverken medlemmer, medlemsorganisationer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af AKKS’ vedtægter, repræsentantskabets vedtagelser og den almindelige lovgivning.

§ 11. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor samt af repræsentantskabsvalgt revisor.

§ 12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på et repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal skriftligt være AKKS i hænde inden udgangen af januar.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemsorganisationerne senest seks uger før repræsentantskabsmødet sammen med indkaldelsen.

§ 13. Opløsning

Beslutning om opløsning af AKKS træffes på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst otte dages mellemrum.

På det første møde skal opløsning godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Er dette opfyldt, er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse på det andet møde.

I tilfælde af AKKS’ opløsning skal der på det sidste repræsentantskabsmøde træffes beslutning om anvendelse af en eventuel formue i henhold til AKKS’ formålsparagraf.