Vedtægter for AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

1.Navn

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

2. Hjemsted

AKKS’ hjemsted er den kommune, hvor samrådets sekretariat er etableret. Har samrådet ikke noget sekretariat, er hjemstedet den kommune, hvori den til enhver tid siddende formand har bopæl

3. Formål

Formålet med AKKS er at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Samrådet skal derfor arbejde aktivt for amatørkulturens interesser overfor bl.a. myndigheder og beslutningstagere.

I forlængelse heraf skal samrådet arbejde for at synliggøre og udbrede kendskabet til de værdier, der er knyttet til amatørkulturen, folkeoplysningen og det frivillige foreningsliv.

Udover at varetage det overordnede politiske arbejde for hele amatørkulturen, kan samrådet facilitere samarbejde indenfor og imellem sammenslutningerne.

4. Medlemmer

Som medlemmer i AKKS kan optages landsdækkende sammenslutninger, der har amatørkunstneriske aktiviteter som sit hovedformål.

Enhver sammenslutning i AKKS bevarer sin fulde og hele selvstændighed, og AKKS kan ikke anfægte de enkelte sammenslutningers uafhængighed.

Det betyder, at AKKS’ politiske aktiviteter foregår i tæt samarbejde og efter aftale med sammenslutningerne.

Kun én sammenslutning inden for hver kunstart eller hver sammenlignelig kunstart kan være medlem af AKKS. En sammenslutning regnes som landsdækkende, når den er repræsenteret i mindst tre ud af de fem regioner

En sammenslutning skal desuden være primus motor indenfor sit kunstområde for at kunne blive optaget i AKKS.

Sammenslutninger optages efter modtaget ansøgning herom inden 1. maj det pågældende år.

Udmeldelse skal ske senest 31. december med virkning fra 1. april året efter.

AKKS’ repræsentantskab træffer afgørelse i sager om medlemskab.

Udover landsdækkende sammenslutninger kan repræsentantskabet som associerede medlemmer optage organisationer, der – med henblik på optagelse i AKKS – arbejder på at etablere en landsdækkende sammenslutning, samt landsdækkende organisationer, der arbejder for amatørkunstens interesser.

5. Eksklusion

Drages en sammenslutnings eller et associeret medlems medlemskab i tvivl, skal sagen forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde til afgørelse efter indstilling fra bestyrelsen.

6. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er AKKS´ højeste myndighed.

 • Repræsentantskabet består af fem repræsentanter fra hver sammenslutning.

Repræsentanterne er ikke fastvalgte, men udpeges af sammenslutningerne fra gang til gang.

Associerede medlemmer og yderligere repræsentanter fra sammenslutningerne kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret, men med taleret.

Hver sammenslutning og hvert associeret medlem afholder egne omkostninger forbundet med deltagelse i repræsentantskabsmøder. AKKS betaler omkostningerne forbundet med samrådets bestyrelses deltagelse i repræsentantskabsmøder.

Alle valg og beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt mindst én stemmeberettiget person ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

AKKS udarbejder beslutningsreferat af repræsentantskabets møder, og disse udsendes til sammenslutningerne og de associerede medlemmer.

7. Landsmødet, herunder det ordinære repræsentantskabsmøde

AKKS arrangerer ét årligt landsmøde, der skal afholdes inden 15. juni hver år.

AKKS kan organisere yderligere aktiviteter efter behov og ønsker.

Landsmødet skal, udover at være rammen for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, også indeholde aktiviteter, der oplyser om samrådets arbejde og politiske og kulturelle tendenser af relevans for amatørkulturen.

På landsmødet er alle medlemmer af sammenslutningerne og af de associerede medlemmer velkomne. Derudover kan bestyrelsen invitere gæster.

AKKS indkalder til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i forbindelse med landsmødet, med mindst 6 ugers varsel.

Forslag fra en sammenslutning til dagsordenens punkt ”Indkomne forslag”, herunder forslag til vedtægtsændringer skal være AKKS i hænde senest fire uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde udsendes af AKKS til repræsentantskabet og sammenslutningernes sekretariater senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Undtaget er dog regnskabet der kan udsendes senest én uge før det ordinære repræsentantskabsmøde. Dagsordenen skal være bilagt følgende materiale:

 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Kandidater til formand
 • Bruttolister med navne til bestyrelsen
 • Bestyrelsens forslag til handleplan
 • Bestyrelsens budget.

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (til vedtagelse)
 3. Regnskabsaflæggelse (til vedtagelse)
 4. Optagelse af nye sammenslutninger og associerede medlemmer (til vedtagelse)
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og sammenslutninger (til vedtagelse)
 6. Bestyrelsens forslag til budget (til orientering)
 7. Bestyrelsens forslag til kontingent (til vedtagelse)
 8. Bestyrelsens forslag til handleplan (til vedtagelse)
 9. Valg:
  • Formand for 3 år
  • Intern revisor for 1 år
  • Revisorsuppleant for 1 år
 10. Eventuelt.

8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, såfremt mindst en af medlemssammenslutningerne eller et flertal i bestyrelsen fremsætter begrundet ønske om det. Der indkaldes med mindst otte dages varsel af bestyrelsen.

9. Bestyrelsen

AKKS´ bestyrelse består af følgende medlemmer: 2 medlemmer fra hver sammenslutning samt den på det ordinært repræsentantskabsmøde valgte formand.

Hver sammenslutning udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen, der på skift vælges for 2 år ad gangen. Således vælges det ene bestyrelsesmedlem i ulige år og det andet bestyrelsesmedlem i lige år. Derudover udpeger hver sammenslutning én suppleant til samrådets bestyrelse.

Formanden, intern revisor og revisorsuppleant vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand på det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen leder samrådet mellem repræsentantskabsmøder og kan ansætte nødvendigt personale.

Bestyrelsen mødes, når formanden eller mindst tre medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og godkender forretningsordenen for disse. Til deltagelse i disse udvalg kan bestyrelsen indbyde personer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, men som indbydes på baggrund af bestyrelsens overvejelser om dennes samlede kompetenceprofil. De indbudte personer kan forblive i de nedsatte udvalg, indtil disse ophører, dog ikke længere end til næste konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan beslutte at lønne formanden og andre medlemmer af bestyrelsen.

10. Retlige forpligtelser

Samrådet tegnes af formanden (og i dennes fravær næstformanden) samt to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Ingen medlemssammenslutning kan forpligtes til at støtte AKKS økonomisk ud over det på repræsentantskabsmødet fastsatte kontingent.

Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

Der påhviler hverken sammenslutninger, associerede medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af AKKS´ vedtægter, repræsentantskabets vedtagelser og den almindelige lovgivning.

11. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor samt af repræsentantskabsvalgt revisor.

12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på et repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Forslag fra sammenslutninger til vedtægtsændringer skal skriftligt være AKKS i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til sammenslutningerne og de associerede medlemmer sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

13. Opløsning

Beslutning om opløsning af AKKS træffes på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst otte dages mellemrum.

Ved det første af disse to repræsentantskabsmøder kræver vedtagelse, at 2/3 af medlemmerne af repræsentantskabet deltager, og at forslaget vedtages med 2/3’s flertal.

Derefter kan forslaget vedtages endeligt på det andet af disse møder med almindeligt stemmeflertal uanset fremmødet.

I tilfælde af AKKS’ opløsning skal der på det sidste repræsentantskabsmøde træffes beslutning om anvendelse af en eventuel formue i henhold til AKKS’ formålsparagraf.

Senest revideret 30. november 2019 i Odense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d