Lovgivning

I princippet støttes amatørkulturen på samme måde som idrætslivet, hvilket indebærer at områdets landsorganisationer, talentudviklingen og særlige satsningsområder er støttet af bestemmelser i musikloven og via Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne, mens rammerne for de lokale foreningers vilkår sættes af bestemmelserne i folkeoplysningsloven.

Kulturlovgivningen

I den nuværende musiklov fra 2014 fremgår det at Statens Kunstfond inden for en beløbsramme fastsat på finansloven, kan yde støtte til kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer”. For 2017 blev der tildelt 5.665.500 kr. til amatørmusikken af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Hvad angår amatørteatret er det omtalt selvstændigt i den gældende teaterlov. Her står der: ”Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.” Den formulering indebærer, at det statslige tilskud til amatørteatret, er kanaliseret via den landsdækkende amatørteaterorganisation DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed.

Siden 1997 har DATS dog i praksis modtaget sit tilskud som følge af en godkendelse i Folketingets finansudvalg af aktstykket om anvendelsen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne. For 2016-17 modtog DATS 3.632.000 kr. i driftsstøtte under punktet om amatørkultur. Her under støttes også AKKS, der for 2016-17 modtog 516.000 kr. i driftsstøtte, ligesom organisationerne Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturhusene i Danmark. I alt modtog området amatørkultur 5.180.000 kr. i 2016-17.

Folkeoplysningsloven 

Folkeoplysningsloven har også betydning for finansieringen af amatørkulturens organisationer via de såkaldte §44 midler, der i dag udgøres af beløb i størrelsesordenen 25-50.000 kr. årligt.

Folkeoplysningslovens bestemmelser har imidlertid størst betydning for de lokale amatørforeninger, da det er bestemmelserne her, der sætter rammerne for de lokale kommunale tilskud til amatørerne. Det drejer sig om det kommunale tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, samt forenings- og lokaletilskuddene, der primært ydes til børne- og ungdomsområdet.

Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne

Endelig har Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne betydning for finansieringen af områdets organisationer gennem de midler, der fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til børne- og ungdomsområdet. Herfra modtager amatørorganisationerne ORA – organisationen af rytmiske amatører, Musik & Ungdom, LGF – landsgardeforeningen, SYNG og DATS tilskud til deres ungdomsarbejde.

Samlet modtager amatørens landsorganisationer omkring 14 mio. kr. om året i tilskud fra forskellige offentlige kilder.