Forskningstemaer

Herunder præsenteres et idékatalog over forskningstemaer til bacheloropgaver, specialer og Ph.D. afhandlinger, til inspiration for forskning inden for området amatørmusik og amatørkultur.

Undersøgelse af antallet af aktive udøvere af kunst og kultur på amatør/fritidsniveau
– i alle alderskategorier, samt deres motiver og udbytte af deltagelsen.

Hvad er omfanget af det ”ikke-institutionaliserede” musikmiljø?
– statistisk gennemgang

Hvor kommer de danske professionelle musikere fra?
– er de alle skolede (fra musikskole el.l. via MGK til konservatorierne)
– eller ”selv-uddannede”

Hvorfor giver Danmarks største kommune København færrest kroner pr. borger til kunstnerisk aktivitet pr. borger og det højeste beløb?
– kommunernes fordeling
– større bykommuner
– landdistrikter

Hvorfor har piger mellem 13 og 17 år højcostal vejrtrækning og taler med overkomprimeret stemme?
– komparativ inddragelse af plejebørn
– komparativ inddragelse af flygtningebørn

Hvorfor er det eleverne, der bestemmer valget af deres instrument?
– undersøgelse af skoleorkestre
– undersøgelse af elevers fysiologiske størrelse, tænder, kæber i egnethed
– undersøgelse af læreres evner til at vælge det bedste instrument til eleven
– evt. inddragelse af Norges mange erfaringer

Hvorfor indtræffer der en ubalance fra barnsben mellem drenge og piger i valget af instrument?
– piger vælger ofte soloinstrumenter og drenge ofte sammenspilsinstrumenter
– hvorfor falder pigerne fra i teenageårene
– forskellige i klassisk og rytmisk musik/konservatorium

Trænes hjernen i at fungere helhedsbetonet gennem musikudøvelse?
– en undersøgelse af graden af synkroni mellem hjernens dele under udøvelse af korsang (hjernebølgeundersøgelser) samt alpha-, beta- theta-felter

Er der en sammenhæng mellem amatørkulturudøvelse og publikumsdeltagelse?

Hvilken rolle kan amatørkulturen spille for inklusion af:
– indvandrere
– flygtninge
– socialt marginaliserede?

Hvad er kunstens rolle i demensbehandling?
– her er en række gode cases fra UK, Holland (trommeworkshop) og ikke mindst NOMA i New York (billedkunst).

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle i stress-behandling og stress- forebyggelse?
– Sverige har en del forskning i dette til inspiration.

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af PTSD?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af PTSD efter krigstraumatiske oplevelser?
– mange cases fra playback teatrets verden.

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af ADHD?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer ramt af KOL? Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer med fysiske handicaps?

Kan aktiv kunstnerisk deltagelse spille en rolle for personer, der er HSP – High Sensitive Person?

Undersøgelse af forholdet mellem orkester- og korledelse & virksomhedsledelse

Opbrud i amatør/professionel begrebet
– undersøgelse af vækstlagets mange deltagerdefinitioner
– Con Amore-folket, frivillighed, amatører og professionelle.

Unges engagement i kulturen
– hvorfor er det fedt at få et armbånd og være på Roskilde Festival og ufedt at være bestyrelsesmedlem i en kulturel organisation og arbejde for det lange seje træk

Musikpædagogiske tilgange anvendt i DK
– en oversigt over musikpædagogiske erfaringer.

Hvad er lærings- og dannelsespotentialet i amatørkulturelle aktiviteter?
– herunder i foreningsdeltagelsen?

Hvilken rolle spiller amatørkulturen i vandkants-, udkants- og nærhedsdanmark?
– undersøgelse af betydningen af amatørkulturelle aktiviteter i små og mindre samfund

Hvilke amatørkulturelle aktiviteter er der i landsbyerne?
– af en vis størrelse
– typer

Hvad er dansens rolle i undervisningen i folkeskolen/gymnasiet?

Hvad er dansens rolle, som bevægelse og socialt fællesskab, for ældre medborgere?

Medfører dans i folkeskolen et bedre helbred og ikke mindst et bedre læringsudbytte?

Medfører dans i gymnasiet et bedre helbred og ikke mindst et bedre læringsudbytte?

Hvilken betydning har babysalmesang og babyrytmik for børnenes motoriske udvikling?

Kan musik spille en rolle i psykiatrisk behandling?
– hvorfor? – hvorfor ikke? – evt. hvordan?

Har amatørmusikalske aktiviteter betydning for velbefindende, livskvalitet og psykisk velvære?

Hvad er udbyttet sprogligt – både skriftligt og mundtligt – ved sideløbende musikaktiviteter?

Hvad betyder fællesskabet for deltagere i kor- og orkesteraktiviteter?

Fremmer deltagelse i amatørmusik menneskers retoriske og kommunikative evner?

Fordele og ulemper ved at synge/spille efter noder versus at lære udenad/improvisere som i fx gospelsang-traditionen og jazz
– hjernens udvikling

Hvordan skabes følelser og stemninger i musik?

Hvordan kan musik anvendes i teambuilding?

Skaber teateraktivitet øget empati og evne til at udtrykke sig?

Hvordan skaber amatørmusikalske større samfundsmæssigt engagement?
– kulturliv

Det kommunale samarbejde omkring amatørkultur og dets betydning for udviklingen af amatørkulturen

Amatør-begrebet som en særlig diskursiv praksis og dets betydning for amatørkulturen

Kulturens betydning for samfundets sammenhængskraft

Komparative studer af amatørkulturens vilkår og udvikling
-fx indenfor og udenfor EU

Er musik et naturvidenskabeligt fag eller et humanistisk?
– vurdering i lyset af den antikke græske opfattelse

Hvilken betydning har sangen i kirken
– menighedssang til tjenester
– forskellige kor tilknyttet kirken
– voksne
– unge
– børn
– betydning i byen
– betydning i familien

Hvordan klarer hørehæmmede at være kulturaktive?
– kor
– orkester
– teater
– hørenedsættelse
– lyd-orienteringsproblemer

Hvad sker der hormonelt under musikudøvelse?
– stress
– lykke

Kortlægning af den tradering/overlevering og udvikling af den folkelige dans og musik, som finder sted på tværs af generationer
– et studie af aktiviteter og initiativer som tilbydes børn, unge og familier i fx Folkedans Danmark og Spillemandskredsen

Vi modtager meget gerne forslag til forskningstemaer og giver tips til empiri. Kontakt os her.