Generelt om forsikring i foreninger

En forening er det, man kalder ”en selvstændig juridisk person”. Det betyder blandt andet, at foreninger kan eje ting, stifte gæld og forpligte sig helt på linje med virksomheder. Samtidig betyder det, at foreninger også kan stilles til ansvar og hæfte for ting, der sker i foreningens regi.

Derfor er det vigtigt, at man som forening overvejer, hvilke forsikringer det er relevant og nødvendigt at tegne.

Mange større landsorganisationer har tegnet ‘forsikringspakker’, som dækker en lang række forsikringsforhold i både landsorganisationen og dennes lokalforeninger. Hvis man som lokalforening er medlem af en landsorganisation, kan man derfor undersøge, om den har en sådan forsikringspakke.

Uanset hvilken type forsikring foreningen har eller er dækket under, bør man altid informere de frivillige om, hvordan de er dækket af forsikringerne i forskellige situationer. Mange frivillige regner med, at de automatisk er dækket af foreningens forsikringer, hvis de fx kommer til skade, når de udfører deres frivillige arbejde. 

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Foreninger, og andre, der organiserer frivillige, skal i nogle situationer tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker, hvis deres frivillige kommer til skade.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring omfatter alle lønnede medarbejdere, men i nogle tilfælde skal den også tegnes for frivillige. Det er tilfældet, når frivillige regnes som ”ulønnede medarbejdere”, hvor ”arbejdsgiveren” har pligt til at sikre dem på samme måde som lønnede medarbejdere.

Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal der tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis:

  • Der foreligger en egentlig ansættelsesaftale mellem jer og den frivillige
  • Den frivilliges opgaver ligger uden for foreningens formål
  • Den frivilliges opgaver går ud over, hvad der naturligt og med rimelighed kan forventes af en frivillig i jeres forening
  • Den frivilliges opgave er af en særligt art eller har et stort omfang
  • Den frivilliges opgave løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i den frivilliges egen interesse
  • Foreningen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den.

Frivillighed.dk har lavet en grundig rådgivningsguide, der forklarer hvordan man, som forening, skal forholde sig i forhold til de forskellige regler vedr. den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Læs den HER

Kollektiv ulykkesforsikring

Hvis der er frivillige i foreningen, som ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men som man alligevel ønsker at forsikre, kan man tegne en kollektiv ulykkesforsikring. Dette er ikke lovpligtigt, og en kollektiv ulykkesforsikring kan ikke erstatte den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men den kan supplere de personlige ulykkesforsikringer, som de fleste danskere har. Det betyder, at frivillige, der kommer til skade, og som ikke er omfattet af arbejdsskadelovgivningen, ofte vil kunne få erstatning fra både foreningens kollektive og den frivilliges egen ulykkesforsikring.

Frivilliges egne ulykkesforsikringer

De fleste danskere har en eller flere ulykkesforsikringer, som sikrer en erstatning, hvis de kommer til skade. Disse forsikringer er meget forskellige – nogle gange er de en del af en samlet familieforsikring, andre gange følger de med et medlemskab af en fagforening.

De fleste, der er på arbejdsmarkedet, har en såkaldt fritidsulykkesforsikring, som dækker de skader, man måtte komme ud for i fritiden – men ikke dem, der sker på arbejdet. Her skal man være opmærksom på at fritidsulykkesforsikringer ikke dækker frivilligt arbejde, der er omfattet af arbejdsskadelovgivningen. Her skal de frivillige være dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det er også muligt at tegne en heltidsulykkesforsikring – det kan eksempelvis være relevant for pensionister, der ikke er dækket af en forsikring igennem et job.

Det er op til den enkelte frivillige at beslutte, om han eller hun vil have en personlig ulykkesforsikring, og hvor meget og hvornår den skal dække. Det er også op til den enkelte selv at anmelde en skade. I enkelte tilfælde kan I som forening dog godt blive bedt om at gøre rede for, hvordan skaden er opstået.

Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker eventuelle skader, som foreningens ansatte ‘uagtsomt’ kommer til at gøre på andre personer eller andre personers ejendele. Nogle gange gælder jeres ansvar også frivillige, som udfører opgaver for foreningen.

Det gælder frivillige, som udfører såkaldt ulønnet arbejde. Frivilligt ulønnet arbejde er ikke en fast kategori, men defineres ud fra de kriterier som i store træk er nævnt ovenfor under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

I modsætning til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er erhvervsansvarsforsikringen ikke lovpligtig for foreninger. Vi anbefaler dog, at I grundigt overvejer, om det er relevant for jeres forening at tegne en erhvervsansvarsforsikring, især hvis I arrangerer koncerter eller forestillinger med publikum.

En erhvervsansvarsforsikring dækker også, hvis foreningens ejendele, gør skade på en tredjepart (en person), og skaden skyldes f.eks. forsømmelse. I skal endvidere være opmærksomme på, at hvis en forening dømmes til at betale en erstatning og ikke har råd til det, vil kravet nogle gange blive ført videre til de personer, som juridisk tegner foreningen – det vil sige bestyrelsen. I skal også være opmærksomme på, at selv om jeres frivillige måske har private ansvarsforsikringer, så dækker disse ikke skader som den frivillige uagtsomt er skyld i, hvis I som forening har det juridiske ansvar for den frivilliges handlinger.

Rejseforsikring

Hvis frivillige i foreningen rejser til udlandet på foreningens vegne, er det vigtigt at sikre, at de er dækket i tilfælde af sygdom, tyveri eller uheld. Det sker oftest igennem en rejseforsikring, som den frivillige selv eller foreningen tegner.

 

%d