For at evaluere Inspirationsdagen blev der umiddelbart efter dagen den 22. januar udsendt et spørgeskema til deltagerne. De havde fire dage til at besvare det, og vi fik en svarprocent på 50,8%. Nedenfor kan du læse om, hvordan deltagerne oplevede dagen.

af Malene Hjalager

Aldersfordeling


De 33 deltagere, der har besvaret spørgeskemaet, har en gennemsnitsalder på 51 år med en markant overvægt af deltagere i alderen fra 30-39 og 60-69. Den relativt høje gennemsnitsalder kan tolkes som en høj grad af interesse blandt den ældre generation, for problemstillingen omkring de unge i ledelsesarbejde og et ønske om at gøre noget ved det.

Levede dagen op til dine forventninger?
28 ud af de 33 deltagere, der har besvaret spørgeskemaet, oplevede at Inspirationsdagen levede op til forventningerne.

I evalueringen blev det fremhævet, af flere deltagere ønskede at præsentationen af Demokrati NU DK var mere håndgribelig og dermed nemmere at implementere. Dette kunne eksempelvis være indblik i processen og faciliteringen af møderne. Vi valgte at gøre oplægget om Demokrati NU DK kort, og tilføje fire siders metodebeskrivelse i deltagermappen, for at kunne få præsenteret så mange vinkler på ungeinddragelse som muligt.

”[…] Jeg ville gerne have hørt noget mere om selve processen, faciliteringen af den, det vil gøre det nemmere at udbrede.”

”Jeg havde nok forestillet mig, at der ville komme nogle mere håndgribelige værktøjer, jeg kunne tage med hjem og bruge. […]”

Nogle oplevede at der manglede mere tid ved de enkelte sessioner – eksempelvis med mulighed for at stille spørgsmål til og uddybelse af både Demokrati NU DK og Ungdomsinflytande nu! Andre fremhævede de korte sessioner som en positiv ting, med mulighed for at få mange forskellige vinkler på ungeinddragelse. For at gøre programmet kort og samtidig fyldt op med inspiration til mange forskellige metoder og erfaringer til ungeinddragelse, havde vi på forhånd valgt, at der ikke skulle være mulighed for spørgsmål. Nedenfor ses et uddrag af nogle kommentarer fra deltagerne i evalueringen.

”Ja, jeg fik ny inspiration, formen var god og afvekslende. Jeg kunne nu godt have ønsket, at man kunne stille spørgsmål in plenum lige efter de i øvrigt meget korte oplæg. […]”

” Ja, fint sted, dejlig musik, gode og korte sessioner”

”Det vil jeg sige. Jeg fik en masse forskellige vinkler til samme dag, og fik tid til at snakke.”

Enkelte oplevede allerede at kende til metoder for ungeinddragelse, hvorimod andre fandt det anderledes og nyt.

”Nej, jeg havde håbet på at indholdet var mere udfordrende. Jeg synes ikke at de metoder som blev præsenteret var overraskende. Men det var dejligt at se at så mange mennesker gerne vil engagere unge. […].”

”Ja, fik et fint indblik I de unges tilgang og mulig metode. Ryste eksisterende holdninger.”

”Meget. Mange gode vinkler og anderledes løsninger, som kan bruges fremadrettet.”

” Meget, gode indslag og dygtige mennesker med spændende metoder”

Hvor anvendeligt

Hvor anvendeligt var det indhold, der blev præsenteret på Inspirationsdagen for dig?
Ingen oplevede at indholdet på Inspirationsdagen var uanvendeligt – og over halvdelen fandt det meget anvendeligt.

Nævn tre ting du har fået ud af Inspirationsdagen?
De tre oftest nævnte ting deltagerne har fået ud af Inspirationsdagen var netværk, viden og inspiration.

”udbygget netværk – måske nye samarbejder” 39% af alle der har besvaret spørgeskemaet oplevede at have fået netværk og nye samarbejder ud af Inspirationsdagen.

Mere end hver tredje havde fået ny viden ud af dagen – herunder blandt andet viden om hvad andre gør (15%). ”Andre har også vanskeligt ved at rekruttere unge” og ”unge-ældre-dilemmaet findes i alle organisationer”.

57,6% fremhævede inspiration som en af de tre ting de har fået ud af dagen – heraf 8 personer, der har fået inspiration til ungeinddragelse. En deltager uddyber ”at der er mange måder at inddrage (unge) folk på”

Herudover udtalte en af deltagerne at: ”unge og gamle kan få enormt meget ud af at arbejde sammen”

En anden deltager udtalte: ”At have med i sine overvejelser, hvorfor man ønsker at inddrage unge i fx bestyrelsesarbejde. Er det kun fordi de er unge – eller er det fordi de har kompetencer, som netop kan bruges i bestyrelsen?”

En tredje deltager forklarede: ”Pas på med at skabe to parrallelverdener – de unge og de ældre skal samarbejde. Det er ikke nødvendigvis alder, der giver erfaring/kompetencer.

anvende metoder

Vil du bruge metoderne i dit organisatoriske arbejde?
Størstedelen af deltagerne oplevede at kunne anvende metoderne fra Inspirationsdagen i deres organisatoriske arbejde. Der var dog forskellige holdninger til om det er nemt eller svært at arbejde videre med:

”I første omgang ved at videregive inspirationen til lokalforeninger. […]”

”Når jeg rådgiver foreninger, har jeg nu nogle flere ideer jeg kan dele med dem”

”Ja det vil jeg. Forholdsvist nemt at implementere i vores medlemsforeninger”

”Håber jeg kan, men kræver ressourcer”

”Ja men jeg ved ikke helt endnu hvordan”

”Deltagelsen i selve forløbet var “bare” starten. Nu kommer det rigtige arbejde. Med at flytte både gamle og unge.”

Flere af deltagerne fremhævede, at de var blevet inspireret til at skabe et øget fokus på, hvad foreningsarbejde er og f.eks. udvikle en skoleservice eller moduler på folkeskoler og i gymnasier, der lægger vægt på, hvordan de unge kan deltage i civilsamfundet. Samtidig havde andre fået idéer til ”at lave ‘bestyrelsespraktik’” og ”at “uddanne” de unge til arbejdet”.

%d bloggers like this: