Det næste år skal AKKS arbejde med aktuelle politiske udfordringer som lovforslaget om moms på de kunstneriske rettigheder, administrativt bøvl i amatørforeningerne og amatørkulturens rammer i folkeoplysningsloven. På længere sigt skal AKKS kortlægge og tage initiativ til at få mere viden, der kan udvikle og synliggøre mangfoldigheden, livskvaliteten og kompetencerne i amatørkulturen.

Alt det kom frem under en politisk workshop i AKKS, der blev afholdt i Odense den 1. maj. Deltagerne var medlemmer af bestyrelserne i AKKS og AKKS’ medlemssammenslutninger og workshoppen blev ledet af AKKS’ formand Toke Halskov Kristensen. Han lagde ud med at glæde sig over at workshoppen endelig kunne gennemføres. Den var tiltrængt i forhold til den organisationsstruktur AKKS gennemførte i slutningen af 2019, som desværre har fået en hård start i skyggen af Corona pandemien.

Før dagens program mindede han også om, at udgangspunktet for den nye organisationsstruktur var det fælles ståsted, som blev formuleret i AKKS’ seneste handleplan:

”Vi er amatører, hvis kunstneriske udfoldelse har en værdi i sig selv, men amatørkulturen er samtidig folkeoplysende og dannende og vigtig for sammenhængskraften i det danske samfund”

Strategisk kommunikation

Som inspiration til dagens drøftelser var Andreas Sognstrup fra Sognstrup Kommunikation inviteret til at fortælle om hvordan man kan synliggøre sine politiske ønsker.

Det kom til at handle om strategisk kommunikation, der iflg. Sognstrup tager udgangspunkt i, at man som organisation har et eller flere strategiske mål, som man gerne vil opnå. Hvis man ønsker at synliggøre sine politiske ønsker, er det derfor vigtigt, at man starter med at definere sine mål og sine hovedbudskaber. Det er også vigtigt at man identificerer, hvilke udfordringer og forhindringer man står overfor i forhold til at gennemføre målene.

Det at definere mål og hovedbudskaber er imidlertid en udfordring, når man er en bred paraply som AKKS med mange dagsordener, der peger i flere retninger. Er det tilfældet, må man indsnævre sine hovedbudskaber og formulere nogle klare fælles mål og fortællinger om sit område.

Sognstrup understregede også, at politisk kommunikation kræver, at hovedbudskaberne sparkes ind i alle artikler og reportager fra området, hvad enten de er rettet mod pressen, SoMe eller finder sted i møder med politikere og samarbejdspartnere.

Derudover skal man være vedholdende og have sine fortællinger ud mange steder og af mange kanaler. I den forbindelse kan det være en ide at tænke bredere end de store aviser og i stedet tænke i fagmedier og SoMe, selvom det sidste er et stort arbejde.

Politiske temaer og hovedbudskaber for AKKS

I det efterfølgende workshoparbejde var diskussionen livlig og der var mange temaer i spil. Der var dog enighed om at et af de vigtigste hovedbudskaber om amatørkulturen, er fortællingen om den livskvalitet deltagerne oplever, som desuden er tæt forbundet med en oplevelse af kunstnerisk kvalitet.

Et andet vigtigt hovedbudskab er, at vidensamfundet er afhængigt af den disciplinerede og kreative energi og arbejdskraft, der findes i amatørkulturen.

Og så var der også enighed om, at AKKS skal arbejde for at sikre bedre rammevilkår for amatørforeningerne i kommunerne.

Kortsigtede og langsigtede arbejdsopgaver

I løbet af dagen fik deltagerne konkretiseret de overordnede tanker og formuleret en række både kortsigtede og langsigtede arbejdsområder og temaer for AKKS, som alle støtter op om samrådets formål, som er ”at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur” 

På kort sigt var der enighed om at AKKS skulle have fokus på:

  • Lovforslaget om moms på de kunstneriske rettigheder, der kan få alvorlige konsekvenser for amatørforeningerne.
  • at lempe bureaukratiet og den administrative byrde for de frivillige amatørforeninger
  • at sikre bedre rammer i form af egnede lokaler og synlighed for amatørforeningerne i folkeoplysningslov

På langt sigt var der enighed om at AKKS skulle arbejde med:

  • at udvikle og synliggøre mangfoldigheden i amatørkulturen
  • at synliggøre den livskvalitet, som deltagerne i amatørkulturen oplever
  • at synliggøre de kompetencer man får af den kunstneriske deltagelse

De tre langsigtede satsninger kræver dog først at vi får mere viden om amatørkulturen. Det er derfor også helt afgørende at AKKS både indsamler og igangsætter kortlægninger, forskningsprojekter og dokumentation om amatørkulturen. Herunder særligt lokaleforholdene og rammerne i kommunerne.

Det næste skridt

Toke Halskov Kristensen afsluttede dagen med at love at AKKS’ bestyrelse nu vil gå hjem og indarbejde områderne i AKKS’ handleplan for 2022-23, der skal fremsættes til godkendelse på repræsentantskabsmøde i AKKS den 12. juni 2022 og at det var dejligt, at få sat gang i processen med at definere arbejdsområderne i AKKS sammen med medlemssammenslutningerne.

Dagen sluttede med en komsammen for AKKS’ afgående formand, Villy Dall, der var trådt tilbage fra posten under pandemien efter 26 år i AKKS’ bestyrelse, heraf 18 som formand.

Den nye formand takkede den gamle for hans store indsats under en lang række skiftende kulturministre og udfordringer som finanskrise og corona pandemi, men også med store resultater som Udviklingspuljen til amatørkultur og folkelige kultur aktiviteter i begyndelsen af 00’erne og senest Corona hjælpepuljerne.

Tekst og fotos: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: